Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid / uitvoering
1.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Australian-Boots zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 2. Garantie
2.1. Eventuele garantie en garantie duur, staat op de site vermeld, en dient schriftelijk binnen de daarvoor aangegeven termijn(datum aankoop en de garantie termijn) bij Australian-Boots zijn gemeld per brief of mail.
Garantie is na rato.
Eventuele producten die na korte tijd aan de garantie bepalingen voldoen, zullen volledig door Australian-Boots worden vergoed, Alle daarbij voortkomende kosten als verzendkosten zijn voor rekening van Australian-Boots.

Artikel 3. Aanbiedingen
3.1. Indien blijkt dat bij de aanvraag of overeenkomst door Klant verstrekte gegevens onjuist waren heeft Australian-Boots het recht de prijzen hierover aan te passen.

3.2. Aanbiedingen van Australian-Boots zijn geldig voor de op de website aangegeven termijn.

Artikel 4. Overeenkomst / levertijd

4.1. Zodra de betaling door Australian-Boots is ontvangen, stuurt Australian-Boots de producten zo spoedig mogelijk toe.

4.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Australian-Boots binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgaaf van redenen, te ontbinden. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van Klant.

4.3. Bij het retour zenden van een of meerdere door Australian-Boots geleverde producten,
Dienen niet te zijn gedragen en/of niet dusdanig te zijn beschadigd dat doorverkoop niet mogelijk meer is.

4.3. Australian-Boots houd zich het recht om eventueel retour gestuurde producten die beschadigt zijn, het zij gebruikers sporen hebben, alsnog in rekening te brengen dan wel het
Bedrag met daarbij de eventuele verzendkosten te verrekenen met de eventuele gedane betaling, het zijn het achteraf factureren hiervan.

4.4. De aangeleverde goederen dienen onmiddellijk na ontvangst te zijn geïnspecteerd en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk dan wel per e-mail te melden.

4.5. Australian-Boots is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies aan de verpakking of het product kan ontstaat, bij het terug zenden van het product.

4.6. Indien producten niet voorradig zijn en een levertijd van 10 werkdagen na ontvangst van de betaling niet haalbaar is, dan neemt Australian-Boots contact met u op.

4.7. Indien de levertijd langer duurt, kan de consument de bestelling annuleren, en de eventuele gedane betalingen zo spoedig mogelijk terugbetaald.

4.8. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1. Zolang Klant geen, of geen volledige betaling over de bij Australian-Boots bestelde producten heeft gedaan, Kan Australian-Boots besluiten de bestelling niet uit televeren,
Mocht er wel worden uitgeleverd blijven alle geleverde goederen eigendom van Australian-Boots totdat het totaalbedrag is voldaan.

5.2. De door Klant (nog) verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na bezorging van het product te voldoen aan Australian-Boots.

5.3. Bij een niet tijdige betaling aan Australian-Boots, is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

5.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 6. Overmacht

6.1. In geval van schade, is Australian-Boots niet gehouden tot vergoeding van de door bij Klant ontstane schade.

Artikel 7. Prijzen

7.1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

7.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten.
Consument kan geen rechten ontlenen bij het eventueel bestellen van producten bij Australian-Boots, die niet waarschijnlijk kunnen zijn, gezien het te betalen bedrag.

7.3. Bezorgkosten zijn tenzij anders is aangegeven, bij de totaalprijs van de order inbegrepen. Dit wordt tijdens de bestelprocedure op de website duidelijk aan Klant medegedeeld.

Adresgegevens:
Australian-Boots
Herenweg 105
8435 WR Donkerbroek
K.V.K. 01074862
BTW: NL100938115B01

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *